Tre store fagfelt i en klinikk – psykisk helse og avhengighet

Plante i asfalt

Klinikk psykisk helse og avhengighet er den største klinikken i Oslo universitetssykehus. Vår drift er spredt på 40 ulike bygg i Oslo og Akershus. Nye bygg for pasientene er derfor en etterlengtet nødvendighet. Mye av virksomheten vår krever høyspesialisert psykiatri på ett geografisk område. Samtidig må oppbygging av desentraliserte tilbud som DPS og poliklinikker fortsette, for å kunne møte pasientenes sykdom så tidlig som mulig. 

Tekst: Marit Bjartveit, klinikkleder, klinikk psykisk helse og avhengighet, Oslo universitetssykehus.
Foto: OUS og Shutterstock.

I «Framtidens OUS», ønsker vi å samle den delen av virksomheten vår som krever høyspesialisert psykiatri på ett geografisk område, tilpasset moderne behandlingsprinsipper med tilstrekkelig plass. Samtidig vil vi fortsette oppbyggingen av desentraliserte tilbud, som våre distriktspsykiatriske sentre Nydalen DPS og Søndre Oslo DPS samt barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker og ruspoliklinikker. 

Klinikken vår består av tre fagområder

Avdeling rus- og avhengighetsbehandling (ARA)

ARA ble en del av spesialisthelsetjenesten i 2004, og rusmiddelavhengige fikk da pasientrettigheter på linje med andre pasienter. Avdelingen behandler i dag om lag 2 500 pasienter årlig. Vi tilbyr en helhetlig behandling som omfatter:

  • Akutte tjenester (både poliklinisk og mulighet for døgn)
  • Avrusningstjenester med høy medisinsk kompetanse i abstinensbehandling
  • Døgnbehandling for unge og voksne
  • Ambulante tjenester i tett samarbeid med kommunale tjenester
  • Polikliniske tjenester
  • Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

I 2018 ble Seksjon for klinisk rus- og avhengighetsforskning (RusForsk) etablert i avdelingen. Dette er viktig for å øke klinisk forskning på fagfeltet.

Spesialistutdanning for leger i rus- og avhengighetsmedisin ble formelt godkjent i 2014 og året etter fikk Oslo universitetssykehus landets første godkjente spesialist.

I dag er det til enhver tid rundt 20 leger i spesialisering i rus- og avhengighetsmedisin i klinikken. I årene fremover er det estimert at pasientmengden minst vil øke i takt med befolkningsveksten.I tillegg ønsker vi å nå flere pasienter på somatiske sengeposter med underliggende rus- og avhengighetslidelser.

Fagområdet rus- og avhengighetsbehandling får stor politisk oppmerksomhet. Spørsmålet om Heroinassistert behandling er et eksempel på hvordan politisk vilje kan bidra til å styre tjenesteutviklingen. Fagfeltet står nå overfor en ny rusreform.

Samfunnets reaksjon på bruk og besittelse av narkotika til eget bruk ønskes flyttet fra justissektoren til helsesektoren. Vi er positive til denne dreiningen og ønsker å bidra med høy kvalitet i behandlingen for en pasientgruppe med store og komplekse behov.

Marit Bjartveit 2
Klinikkleder Marit Bjartveit.

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA)

BUPA har i løpet av de siste ti årene vært gjennom betydelige omstillinger. Først ble virksomheten omorganisert fra Kvinne-barn-divisjonen til Klinikk psykisk helse og avhengighet, deretter ble Grorud-bydelene i 2011 avgitt til Akershus universitetssykehus. Slike prosesser krever mye oppmerksomhet og har ofte langvarige følgevirkninger.

Arbeidsmengden og de faglige utfordringene har vokst mye. Behandling av barn og unge er ressurskrevende, symptombildet er komplekst og mange instanser involvert, ikke minst er familien viktig i behandlingen.

Vi prøver å nærme oss en ønsket dekningsgrad på 5% av barne- og ungdomsbefolkningen. I løpet av få år vil dette medføre nesten en tredobling av pasientantallet. Det finnes ikke ressurser til en slik vekst til tross for politiske styringssignaler om prioritering av fagfeltet. Vi må derfor jobbe annerledes.

Utviklingen har gått i retning av mindre døgnbehandling i sykehussenger, mer poliklinisk behandling, hjemmebaserte sykehustjenester og større individuell tilpasning nært barnets oppvekstmiljø.

I 2014 etablerte vi det første Frontteamet, som fylte et tomrom mellom poliklinikk og døgnavdeling. Frontteamene hjelper barnet og ungdommen til å mestre en akutt krise i sitt naturlige miljø, og ikke minst å styrke foresattes evne til å ivareta dem.

Barn og unge tar i bruk og behersker ny teknologi raskt. Det er viktig at fagfeltet følger med. Vår avdeling ønsker blant annet å gå videre i et prosjekt der man flytter en terapeut som et hologram inn på det rommet som barnet har vansker med å komme seg ut fra, og driver behandlingen der (holocare.org).

Voksenpsykiatri

Klinikken har fem voksenpsykiatriske avdelinger. De to distriktspsykiatriske sentrene i Nydalen (Nydalen DPS) og på Mortensrud (Søndre Oslo DPS) behandler flest pasienter; både poliklinisk og med døgnbehandling; – som et lokalsykehus.

Behandlingstilbudet i DPS-ene er først og fremst poliklinisk.

De siste årene har det vært en kraftig økning i antall henvisninger til DPSene- 57% økning på tre år.

DPS har også bygget opp tilbud for kortere døgnopphold og med ambulante team, som samarbeider med bydelene om å støtte pasienter til å klare seg mest mulig uten langvarig sykehusinnleggelse.

Sykehusavdelingene på Dikemark og Gaustad er organisert i Avdeling for voksen døgnbehandling, som inneholder enheter for psykosebehandling, alderspsykiatri og lokal sikkerhetspsykiatri.

Akuttpsykiatrisk avdeling, som er lokalisert på Ullevål, tar i mot alle øyeblikkelig hjelp innleggelser for pasienter over 18 år fra de 6 bydelene i opptaksområdet.

I tillegg har klinikken en egen avdeling for nasjonale og regionale funksjoner, som inneholder spesialiserte seksjoner for spiseforstyrrelser, psykisk utviklingshemning, regional sikkerhetspsykiatri og psykisk helse for døve og hørselshemmede.

Avdelingene mottar stadig flere pasienter med sterke symptomer og lav fungeringsevne som trenger døgnbehandling over lengre tid med spesielt solide rammer. Vi ser også mer alvorlige voldshandlinger i tilknytning til pasienter som blir kjent utilregnelige i gjerningsøyeblikket, og derfor blir dømt til tvungent psykisk helsevern.

En tydelig trend i samfunnsutviklingen er ønsket om å øke pasientenes rettigheter og selvbestemmelse. Det er høyere terskler for å bruke tvang og det er krav om brukerinvolvering på flere plan. Et eksempel på politisk føring er at Søndre Oslo DPS har innført et eget medikamentfritt døgnbehandlingstilbud.

Pakkeforløpene for psykisk helse og rus er innført fra 2019 og skal bidra til forutsigbarhet for pasienter og pårørende og et mer likeverdig og standardisert kunnskapsbasert behandlingstilbud.

Klinikken har en egen forskningsavdeling med landets største psykiatriske forskningsmiljø, der NORMENT-senteret har status som Senter for fremragende forskning med finansiert støtte av Norges forskningsråd. De har et omfattende nasjonalt og internasjonalt samarbeid om både klinikknære intervensjonsprosjekter og nevrobiologisk basalforskning.

Voksenpsykiatrien vil fremover satse enda mer på ambulant behandling i samarbeid med bydelene. Nye behandlingsmetoder vil blant annet være apper for smarttelefoner som kan bidra til økt mestring og mer effektiv forebygging av nye sykdomsepisoder. Rehabilitering mot bydelshelsetjenestene organiseres i fleksible samarbeidsteam , såkalte FACT-team.

For personer som trenger vurdering av psykosesymptomer, har lavterskeltilbudet TIPS-tjenesten gjort veien inn til riktig behandling ved psykose, enklere. Alle som har spørsmål, uavhengig av om det er fagpersoner, pårørende, lærere, helsesykepleiere eller pasienter selv, kan ringe tjenesten direkte. Tjenesten bistår både i psykisk helsevern for voksne, og for barn og unge. Det er ikke nødvendig med henvisning TIPS-tjenesten samarbeider i tillegg med Lovisenberg Diakonale Sykehus og Diakonhjemmet Sykehus, når pasienter hører til der.

Her er nettsiden til Klinikk psykisk helse og avhengighet

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s