Alder er ingen hindring for å få hjelp i psykisk helsevern

bilde alderspsyk

Depresjon, kognitiv svikt og demens utgjør hovedgruppen av psykiske lidelser for eldre. Antall over 67 år forventes å bli mer enn fordoblet fram mot år 2050. Psykiske lidelser er vanlig blant eldre og forekomsten vil derfor øke i framtiden. Men alder er ingen hindring for å få hjelp.

Av: May Ølin Breistrand, psykologspesialist ved Alderspsykiatrisk seksjon, Oslo universitetssykehus.
Foto: Oslo universitetssykehus

Tall fra 2008 viser at rundt 100 000 eldre i Norge til enhver tid har en behandlingstrengende depresjon og at mellom 30 og 40 tusen lider av alvorlig depresjon. Alderspsykiatri er et spesialisert fagfelt og et eget fordypningsområde i spesialiteten psykiatri, og eldrepsykologi en egen fordypning i psykologers spesialistutdanning. Men alderspsykiatrien kommer bare i kontakt med en brøkdel av disse.

«Hele min behandling fra A til Å har vært positivt for meg».  Pasient

Det foreligger flere studier som viser at depresjon er en underdiagnostisert og underbehandlet lidelse. Forekomst av demens er økende fra 4 % i aldersgruppen over 65 år til 30 % i aldersgruppen over 90 år. Siden demens er en aldersrelatert sykdom, står vi overfor en dramatisk økning i antall pasienter med demens og behandlingstrengende psykiske symptomer i årene som kommer.

Ved vår seksjon tilbyr vi utredning og behandling til personer med psykiske lidelser over 65 år. Seksjonen tilbyr behandling på poliklinikk og ved døgnenhet, i tillegg til tjenester i hjemmet (ambulante tjenester), undervisning og veiledning.

Bedre psykisk helsevern i dag enn tidligere

Mange av våre pasienter har kanskje hatt psykiske plager i perioder tidligere i livet, men ikke fått hjelp for dette. Muligens har flere lidd under det faktum at det psykiske helsevernet ikke var like godt utbygd tidligere slik som det er i dag.  For en god del er derfor dette første møte med psykisk helsevern. Samtidig har vi også mange pasienter som har vært behandlet i voksenpsykiatrien tidligere i livet.

Noen av pasientene har vært psykisk friske gjennom hele livet, inntil de får en psykisk lidelse etter fylte 65 år. Årsakene er ofte mange og sammensatte, men vi ser at det ofte kan ha sammenheng med tap av funksjon, tap av nære relasjoner og på annet vis en vesentlig endret livssituasjon.

«Jeg er svært fornøyd med fagekspertisen». Pasient

Hos noen kan sent debuterende psykiske lidelser, som for eksempel depresjon, angst og psykoser være en indikasjon på begynnende kognitiv svikt, dette må derfor utredes parallelt. Kognitiv svikt er en samlebetegnelse på svikt i en rekke funksjoner relatert til hjernefunksjon, som for eksempel hukommelse, oppmerksomhet og planleggingsevne.

Den typiske pasient

Det er en veldig variert gruppe pasienter som går i behandling/er innlagt hos oss, for eksempel vil det kunne være stor forskjell på en pasient på 65 år og en på 105 år. Følgelig er det vanskelig å beskrive den typiske pasienten i vår seksjon. Vi behandler pasienter med en rekke ulike psykiske lidelser som for eksempel affektive lidelser (endringer i stemningsleie i form av depresjon, fortvilelse, opphisselse eller oppstemthet), psykoser, angstlidelser, traumelidelser, personlighetsforstyrrelser og ruslidelser.

Dette i tillegg til samtidig psykisk lidelse og kognitiv svikt, og demenssykdom med alvorlige atferdsmessige og psykiatriske tilleggssymptomer. De vanligste psykiske lidelsene hos eldre, uavhengig av alder, er depresjoner og demens/ kognitiv svikt.

Behandlingen bygger på grundig utredning og kartlegging

Erfaring viser at eldre mennesker med psykiske lidelser har god nytte av den behandling og hjelp som alderspsykiatrien kan tilby.

«Behandlingen var svært tilpasset min situasjon. Jeg hadde veldig godt utbytte». Pasient

All behandling innenfor alderspsykiatrien bygger på en grundig utredning og kartlegging. Dette innebærer undersøkelser og samtale gjort av et tverrfaglig team bestående av lege, psykolog, sykepleier, ergoterapeut, fysioterapeut og sosionom.  Som pasient vil man få anledning til å være delaktig i planleggingen av behandlingsopplegget.

Bilde May Ølin Breistrand
May Ølin Breistrand, psykologspesialist, Klinikk psykisk helse og avhengighet.

Behandlingen av den alderspsykiatriske pasient inkluderer både medikamentell og ikke medikamentell behandling, ulike former for samtaleterapi, miljøterapi, gruppeterapi, ergoterapi samt sosioøkonomiske tilrettelegginger. I tillegg vektlegges fysisk aktivitet som et ledd i behandlingen. Blogg om fysisk aktivitet i psykisk helsevern.

Vi starter kontakten med en utredning av psykisk lidelse, personlighetsproblematikk og kognitiv funksjon. I denne fasen er det også viktig å ta høyde for samtidig somatisk sykdom, da det i aldersgruppen 65 år + er mer sannsynlig at pasienten har én eller flere somatiske sykdommer. Dette gjør at det i tillegg til generell kunnskap om psykiske lidelser også er viktig å ha god kunnskap om samspillet mellom psykiske lidelser og somatiske sykdommer, samt medikamentbruk  hos eldre.

Viktig å inkludere de pårørende

Allerede fra oppstart av kontakten ønsker vi å inkludere pårørende, både som viktige informasjonskilder i en utredningsfase, og som viktige ressurspersoner i pasientens liv. Dersom pasienten er svært plaget av sin psykiske lidelse starter vi ofte med behandling, for eksempel med medikamenter, før utredningen er helt ferdigstilt. Det tilstrebes at pasienten er godt involvert i utformingen av behandlingsplanen som så lages.

«Jeg opplever at du forstår meg, og at vi har kunnet vike fra den opprinnelige planen de gangene det har vært nødvendig for meg.» Pasient

Ved poliklinikken drives både individualterapi og gruppeterapi. Gruppeterapitilbudet består av grupper med følgende tilnærminger: kognitiv, mentaliseringsbasert, livsstyrketrening, miljøterapi, basal kroppskjennskap, samt at vi snart skal starte en traumegruppe. Vi har også en introduksjonsgruppe som vi ønsker at de fleste pasientene går i først for å kunne få kjennskap til hva gruppeterapi er, samt for å  lettere kunne vurdere hvilken type gruppe som er mest hensiktsmessig for den enkelte pasient.

Vi arbeider i et nært samarbeid med pasienten, pårørende og aktuelle aktører i førstelinjen for å få til et fullverdig behandlingstilbud for pasientene på flere nivå.

Det nytter å hjelpe

Tilbakemeldingene fra pasienter og deres pårørende er stort sett veldig positive. Brukerundersøkelsen på sykehuset indikerer også at pasientene er fornøyde.
Det nytter virkelig å hjelpe eldre med psykiske lidelser, både de hjemmeboende og de som bor på en institusjon.

«Jeg er i utgangspunktet en lukket person, men her har det blitt skapt et rom i møtet med behandleren der jeg kan være trygg. Det har vært avgjørende for at jeg skulle få noe ut av behandlingen.» Pasient

Vi ser at pasientene opplever en bedring i både symptomer og funksjon. For noen kommer hjelpen sent, men godt.

Les mer om Alderspsykiatrisk seksjon

Vi gjør oppmerksom på at det kan forekomme reklame på denne WordPress-siden. Oslo universitetssykehus tar avstand fra alle kommersielle aktører. Vi er i gang med å løse dette med en oppgradert versjon av bloggen.

2 kommentarer om “Alder er ingen hindring for å få hjelp i psykisk helsevern

  1. Tilbaketråkk: Vi er skapt for bevegelse

  2. Tilbaketråkk: Angst og depresjon hos eldre – en betydning for hukommelsen?

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s